DNSE Detail Stock LDG

HOSE: CTCP Đầu tư LDG

Bất động sản dân cư

logo

LDG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

751 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-582.06 tỷ

Doanh thu

-167.39 tỷ

0%

-2,271.83

0

1.13

0%

-20.20%

-7.73%

110.52%

51.26%

3.74%

-0.22%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Khánh Hưng

3.93%

CTCP Sun Holdings

3.68%

Lê Thị Tư

2.73%

Phạm Nguyễn Thúy An

2.73%

Khác

86.93%

Tin tức & Sự kiện