Tin tức & sự kiện

11/01/2023

LGM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

LGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/12/2022

LGM: Thay đổi nhân sự

20/12/2022

LGM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

07/12/2022

LGM: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Anh Tuấn

30/11/2022

LGM: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

25/11/2022

LGM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/11/2022

LGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/11/2022

LGM: Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần thứ 1)

31/10/2022

LGM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/10/2022

LGM: Đơn rút lại Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Anh Tuấn

25/10/2022

LGM: Ông Lê Xuân Khanh là người được ủy quyền công bố thông tin

24/10/2022

LGM: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám Đốc và Người phụ trách quản trị Công ty

21/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LGM của CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 22/11/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 15 Trường Sơn - Phường 15 - Quận 10 - TPHCM
          - Nội dung họp: + Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026;
+ Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Legamex ban hành ngày 28/12/2021;
+ Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026;
+ Nội dung khác (nếu có).

10/10/2022

LGM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

04/10/2022

LGM: Nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sản xuất của Bà Bùi Thị Hồng Thanh

04/10/2022

LGM: Quyết định Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

03/10/2022

LGM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Dư Nguyễn Khánh Linh

28/09/2022

LGM: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Ngọc Hùng

23/09/2022

LGM: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Anh Tuấn