Tin tức & sự kiện

28/09/2022

LGM: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Ngọc Hùng

23/09/2022

LGM: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Anh Tuấn

15/09/2022

LGM: Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 200,000 CP

14/09/2022

LGM: Công ty cổ phần May da Sài Gòn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 729,200 CP

13/09/2022

LGM: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng

12/09/2022

LGM: Thay đổi nhân sự

07/09/2022

LGM: Công ty cổ phần May da Sài Gòn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 729,200 CP

07/09/2022

LGM: Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP

29/08/2022

LGM: Nguyễn Ái Châu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 32,000 CP

19/08/2022

LGM: Nguyễn Ái Châu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 32,000 CP

19/08/2022

LGM: Ông Phạm Mạnh Bằng được bầu đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT 

16/08/2022

LGM: Thay đổi nhân sự

15/08/2022

LGM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/07/2022

LGM: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Thanh Phong, Phạm Mạnh Bằng, Đoàn Văn Sơn

21/07/2022

LGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/07/2022

LGM: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tổ chức (Lần 2)

07/07/2022

LGM: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm của các Thành viên Ban Kiểm soát

23/06/2022

LGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

LGM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/06/2022

LGM: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (Lần 1)