DNSE Detail Stock LHC

HNX: CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

LHC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,080 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

73.21 tỷ

Doanh thu

1,039 tỷ

3.33%

5,084.15

0

0.20

-50.83%

16.36%

10.60%

25.11%

7.13%

55%

4.75%

25.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Shih Kuan Tung

14%

Lê Đình Hiển

7.44%

Nguyễn Thị Mai Lan

6.75%

Trần Việt Thắng

6.49%

Khác

65.32%

Tin tức & Sự kiện