DNSE Detail Stock LIG

HNX: CTCP Licogi 13

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

LIG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

358 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.95 tỷ

Doanh thu

3,518 tỷ

11.25%

31.30

0

1.35

-78.54%

0.23%

0.05%

2.52%

185.12%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phạm Văn Thăng

3.88%

Tổng công ty LICOGI - CTCP

2.88%

Vũ Thị Kim Anh

2.31%

Lê Thị Quyên

2.31%

Khác

88.62%

Tin tức & Sự kiện