DNSE Detail Stock LM7

UPCOM: CTCP Lilama 7

Nhà thầu thiết bị xây dựng

logo

LM7

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

12.50 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-21.07 tỷ

Doanh thu

26.25 tỷ

0.37%

-4,214.57

0

0.15

0%

255.93%

-17.13%

-32.00%

-388.50%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

51%

Nguyễn Trọng Phan

1.65%

Khác

47.35%

Tin tức & Sự kiện