DNSE Detail Stock LPB

HOSE: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Ngân hàng

logo

LPB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

73,659 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6,628 tỷ

Doanh thu

32,854 tỷ

409,764 tỷ

2,591.32

3.26%

-12.53%

11.71%

1.39%

88.96%

10.69%

21.48%

1.77%

0.93

90%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

6.54%

Nguyễn Đức Thụy

2.76%

Công ty TNHH H.T.H

1.85%

Phạm Văn Chính

0%

Khác

88.85%

Tin tức & Sự kiện