DNSE Detail Stock LSS

HOSE: CTCP Mía Đường Lam Sơn

Sản xuất đường

logo

LSS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

969 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

95.69 tỷ

Doanh thu

2,520 tỷ

8.20%

1,283.60

0

1.40

-20.39%

5.77%

3.22%

11.27%

60.61%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Hiệp hội Mía đường Lam Sơn

20.97%

Lê Văn Tân

4.5%

Lê Trung Thành

2.22%

Lê Thanh Hải

0%

Khác

72.31%

Tin tức & Sự kiện