Tin tức & sự kiện

06/09/2022

LTC: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/08/2022

LTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/08/2022

LTC: Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/07/2022

LTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

LTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LTC của CTCP Điện nhẹ viễn thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 8/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông, địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
+ Các nội dung khác có liên quan.

21/06/2022

LTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

LTC: Thay đổi nhân sự

20/06/2022

LTC: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

15/06/2022

LTC: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

15/06/2022

LTC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

15/06/2022

LTC: Báo cáo thường niên 2021

14/06/2022

LTC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

14/06/2022

LTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/06/2022

LTC: Báo cáo tài chính năm 2021

24/05/2022

LTC: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

12/04/2022

LTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/01/2022

LTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/01/2022

LTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (Mẹ + HN)

07/01/2022

LTC: Công ty cổ phần HALAS Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 327,800 CP