DNSE Detail Stock LUT

UPCOM: CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Xây dựng cầu đường

logo

LUT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

13.46 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-2.40 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

-160.52

0

0.56

0%

-2.23%

-0.50%

0%

108.43%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bùi Đình Hưng

29.04%

Khác

70.96%

Tin tức & Sự kiện