Tin tức & sự kiện

23/09/2022

MA1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

MA1: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

27/07/2022

MA1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

15/07/2022

MA1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

MA1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/06/2022

MA1: Nghị quyết HĐQT

09/06/2022

MA1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/06/2022

MA1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MA1 của Machinery Joint Stock Company như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

MA1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

MA1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2022

MA1: CBTT chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP bất động sản toàn cầu

15/04/2022

MA1: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

MA1: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

MA1: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/11/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MA1 của Machinery Joint Stock Company như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị bắt đầu từ ngày 15/12/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu. Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị: 10 Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

24/11/2021

MA1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/11/2021

MA1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/11/2021

MA1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/11/2021

MA1: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021