DNSE Detail Stock MBB

HOSE: Ngân hàng TMCP Quân Đội

Ngân hàng

logo

MBB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

134,781 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

20,186 tỷ

Doanh thu

68,020 tỷ

900,647 tỷ

3,804.11

4.67%

-9.10%

0.40%

2.49%

80.06%

36.11%

22.00%

2.46%

1.01

55%

2.68%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

12.08%

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

8.05%

Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH

7.33%

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

6.16%

Khác

66.38%

Tin tức & Sự kiện