DNSE Detail Stock MBG

HNX: CTCP Tập đoàn MBG

Vật liệu xây dựng khác

logo

MBG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

469 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-59.77 tỷ

Doanh thu

446 tỷ

3.35%

-497.18

0

1.26

0%

-4.62%

-4.32%

-6.27%

6.73%

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phạm Huy Thành

9.58%

Đặng Thị Tuyết Lan

9.33%

Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam

3.33%

Công ty TNHH AAI Quốc tế

3.33%

Khác

74.43%

Tin tức & Sự kiện