DNSE Detail Stock MBN

UPCOM: CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

MBN

MBN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

45.43 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.33 tỷ

Doanh thu

144 tỷ

4.34%

231.73

0

0

0%

0.93%

0.70%

7.33%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Ninh

64.61%

CTCP Môi trường Thuận Thành

24.57%

Khác

10.82%

Tin tức & Sự kiện