Tin tức & sự kiện

09/08/2023

MBN: Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh loại chứng khoán

11/07/2023

MBN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/05/2023

MBN: Nghị quyết HĐQT

04/05/2023

MBN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

MBN: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

BCTC 2022 MBN - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

07/04/2023

MBN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2023

MBN: Báo cáo thường niên 2022

01/04/2023

MBN: Báo cáo tài chính năm 2022

17/03/2023

MBN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/03/2023

MBN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/02/2023

MBN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

MBN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/12/2022

MBN: CBTT thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự, cán bộ quản lý chủ chốt Công ty

29/12/2022

MBN: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Giang là người công bố thông tin thay thế cho Ông Khổng Minh Dương từ 28/12/2022

04/11/2022

MBN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

28/10/2022

MBN: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám Đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đình Thu và Ông Phạm Nhật Quang

15/08/2022

MBN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/06/2022

MBN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/06/2022

MBN: Bổ nhiệm Ông Khổng Minh Dương là người công bố thông tin thay cho Ông Nguyễn Thế Tuân từ 21/06/2022

e