Tin tức & sự kiện

15/08/2022

MBN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 550 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MBN của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 21/07/2022 và giấy tờ pháp lý của cá nhân (CMND/Thẻ CCCD) đối với cổ đông là cá nhân; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/06/2022

MBN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/06/2022

MBN: Thay đổi người công bố thông tin

20/06/2022

MBN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/06/2022

MBN: Bổ nhiệm Ông Khổng Minh Dương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty thay cho Ông Nguyễn Thế Tuân

26/04/2022

MBN: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

MBN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

MBN: Thay đổi nhân sự

15/04/2022

MBN: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

MBN: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MBN của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 04/2022 (Thời gian chính thức sẽ có thông báo mời họp sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty (thông tin và tài liệu sẽ được cập nhật trên website: http://moitruongdothibacninh.com.vn)

02/03/2022

MBN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

MBN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/01/2022

MBN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/11/2021

MBN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

19/08/2021

MBN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2021

MBN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

27/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 550 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MBN của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 17/06/2021 và giấy tờ pháp lý của cá nhân (CMND/Thẻ CCCD) đối với cổ đông là cá nhân; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

20/05/2021

MBN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt