MBN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

MBN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MBN của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 04/2023 (Thời gian chính thức sẽ có thông báo mời họp sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty (thông tin và tài liệu sẽ được cập nhật trên website: http://moitruongdothibacninh.com.vn).

HNX