DNSE Detail Stock MGG

UPCOM: Tổng Công ty Đức Giang - CTCP

Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp

logo

MGG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

252 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

23.17 tỷ

Doanh thu

1,765 tỷ

2.62%

2,574.13

0

0.84

0%

9.49%

2.50%

12.14%

0%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

35.22%

CTCP Chứng khoán Phố Wall

18.04%

Hoàng Vệ Dũng

14.16%

Công ty TNHH Du lịch Thương mại Mỹ Việt

3.7%

Khác

28.88%

Tin tức & Sự kiện