DNSE Detail Stock MHC

HOSE: CTCP MHC

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

MHC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

350 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

68.31 tỷ

Doanh thu

132 tỷ

0.84%

1,649.75

0

1.41

0%

13.36%

6.63%

6.09%

27.39%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á

18.9%

Bùi Thu Nga

5.18%

Nguyễn Chiến Thắng

4.84%

Trần Hoàng Anh

4.72%

Khác

66.36%

Tin tức & Sự kiện