DNSE Detail Stock MIG

HOSE: Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội

Bảo hiểm phi nhân thọ

logo

MIG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,807 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

289 tỷ

Doanh thu

3,505 tỷ

9,089 tỷ

1,673.09

24.55%

98.60%

-29.79%

0.64

14.03%

3.25%

35%

5.29%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Quân Đội

65.12%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

8.08%

Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF

3.26%

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB

1.2%

Khác

22.34%

Tin tức & Sự kiện