DNSE Detail Stock MLS

UPCOM: CTCP Chăn nuôi - Mitraco

Chăn nuôi và chế biến thịt

logo

MLS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

55.20 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-33.89 tỷ

Doanh thu

347 tỷ

1.27%

-8,471.90

0

0.69

0%

-559.08%

-29.67%

-7.34%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

51.28%

Khác

48.72%

Tin tức & Sự kiện