DNSE Detail Stock MQB

UPCOM: CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

MQB

MQB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

31.98 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.06 tỷ

Doanh thu

61.75 tỷ

1.86%

831.80

0

-0.01

0%

0.51%

0.49%

18.76%

0%

15%

3.89%

3.50%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Bình

81.49%

Khác

18.51%

Tin tức & Sự kiện