DNSE Detail Stock MQB

UPCOM: CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

MQB

MQB

Tin tức

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 350 đồng/CP

MQB

0.00%

6 ngày trước

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

MQB

0.00%

05/04/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

MQB

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

MQB

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

MQB

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

MQB

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

MQB

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

MQB

0.00%

09/11/2023

MQB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

MQB

0.00%

28/07/2023

MQB: CBTT về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

MQB

0.00%

18/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 350 đồng/CP

MQB

0.00%

07/07/2023

MQB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

MQB

0.00%

30/06/2023

MQB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

MQB

0.00%

30/06/2023

MQB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

MQB

0.00%

27/06/2023

MQB: Thay đổi nhân sự

MQB

0.00%

31/05/2023

MQB: Thay đổi nhân sự

MQB

0.00%

04/05/2023

MQB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

MQB

0.00%

28/04/2023

MQB: Báo cáo thường niên 2022

MQB

11/04/2023

MQB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

MQB

05/04/2023

MQB: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Hoàng Văn Dương

MQB

05/04/2023