Tin tức & sự kiện

01/02/2023

MQB: Điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính theo kết quả kiểm toán báo cáo Tài chính của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 380/-TB-KVII ngày 16/12/2022

03/01/2023

MQB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/11/2022

MQB: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/07/2022

MQB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

MQB: Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQB của CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình – số 01, đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 16/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký;

27/05/2022

MQB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/04/2022

MQB: Thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT và BKS Công ty

27/04/2022

MQB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

MQB: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

MQB: Báo cáo tài chính năm 2021

03/04/2022

MQB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQB của CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

08/03/2022

MQB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

MQB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/01/2022

MQB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/11/2021

MQB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

17/11/2021

MQB: Thay đổi nhân sự

14/07/2021

MQB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

25/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 250 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQB của CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình - số 01, đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 10/06/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;