Tin tức & sự kiện

28/07/2023

MQB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

MQB: CBTT về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

07/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 350 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 350 đồng/CP

30/06/2023

MQB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/06/2023

MQB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/06/2023

MQB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

31/05/2023

MQB: Thay đổi nhân sự

04/05/2023

MQB: Thay đổi nhân sự

28/04/2023

MQB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 MQB - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 12,93% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

11/04/2023

MQB: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2023

MQB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2023

MQB: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Hoàng Văn Dương

01/04/2023

MQB: Báo cáo tài chính năm 2022

31/03/2023

MQB: Thay đổi nhân sự

16/03/2023

MQB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/03/2023

MQB: Công bố ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

MQB: Công bố thông tin Quyết định số 79/QĐ-CCTKV của Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh về xử phạt vi phạm hành chính về Thuế

01/02/2023

MQB: Điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính theo kết quả kiểm toán báo cáo Tài chính của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 380/-TB-KVII ngày 16/12/2022

30/01/2023

MQB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022