Tin tức & sự kiện

19/01/2023

MQN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

08/12/2022

MQN: Thay đổi nhân sự

08/12/2022

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/11/2022

MQN: Thực hiện giao dịch lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được soát xét

22/11/2022

MQN: Quyết định thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Lý Sơn – Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

28/10/2022

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

Giao dịch bổ sung - 423,759 CP

17/10/2022

MQN: Ngày 20/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

03/10/2022

MQN: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 423,759 cổ phiếu

22/09/2022

MQN: Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ kiêm Giám Đốc Xí nghiệp điện đối với Ông Hồ Tấn Hóa

16/09/2022

MQN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

13/09/2022

MQN: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

12/09/2022

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ

05/09/2022

MQN: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

18/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQN của CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:9 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 120 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được nhận là 10,8 cổ phiếu và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị như sau:
+ Cổ đông A được quyền nhận thêm 10 cổ phiếu;
+ Phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành qua đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/08/2022

MQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

05/08/2022

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/08/2022

MQN: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

03/08/2022

MQN: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

03/08/2022

MQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022