Tin tức & sự kiện

13/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/10

12/10/2023

MQN: Nguyễn Thị Mai Xuân - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 118,000 CP

04/10/2023

MQN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/10/2023

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/09/2023

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2023

MQN: Nguyễn Thị Mai Xuân - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 207,000 CP

05/09/2023

MQN: Nguyễn Thị Mai Xuân - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

28/08/2023

MQN: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

11/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQN của CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:13 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 120 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được nhận là 15,6 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau:
+ Cổ đông A được quyền nhận thêm 15 cổ phiếu;
+ Phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành qua đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

11/08/2023

MQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

04/08/2023

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

MQN: Nguyễn Thị Mai Xuân - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 207,000 CP

31/07/2023

MQN: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Bà Nguyễn Thị Thu Dung

28/07/2023

MQN: Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

28/07/2023

MQN: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

28/07/2023

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2023

MQN: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

20/07/2023

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/07/2023

MQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/07/2023

MQN: Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức