Tin tức & sự kiện

22/09/2022

MQN: Thay đổi nhân sự

16/09/2022

MQN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

13/09/2022

MQN: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

12/09/2022

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ

05/09/2022

MQN: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

18/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQN của CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:9 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 120 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được nhận là 10,8 cổ phiếu và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị như sau:
+ Cổ đông A được quyền nhận thêm 10 cổ phiếu;
+ Phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành qua đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/08/2022

MQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

05/08/2022

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/08/2022

MQN: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

03/08/2022

MQN: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

03/08/2022

MQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/06/2022

MQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/05/2022

MQN: Ký hợp đồng kiểm toán

28/03/2022

MQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/03/2022

MQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

MQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

MQN: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

MQN: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

07/03/2022

MQN: Báo cáo tài chính năm 2021