DNSE Detail Stock MRF

UPCOM: CTCP Merufa

Vật tư chăm sóc sức khỏe

logo

MRF

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

289 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.41 tỷ

Doanh thu

139 tỷ

100.00%

796.15

0

1.00

0%

6.84%

5.11%

18.20%

0%

50%

2.36%

6.50%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP

8.75%

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hải

7.84%

Trần Nguyễn Thanh Mai

5.75%

Lâm Quốc Trung

3.56%

Khác

74.10%

Tin tức & Sự kiện