DNSE Detail Stock MSB

HOSE: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Ngân hàng

logo

MSB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

30,400 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

4,621 tỷ

Doanh thu

18,717 tỷ

278,790 tỷ

2,310.29

3.90%

146.83%

4.66%

3.18%

53.58%

29.15%

15.32%

1.80%

1.16

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

6.05%

CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh

4.63%

CTCP Đầu tư và cho thuê tài sản TNL

3.36%

CTCP TNG Realty

2.95%

Khác

83.01%

Tin tức & Sự kiện