DNSE Detail Stock MSR

UPCOM: CTCP Masan High-Tech Materials

Khai thác quặng kim loại

logo

MSR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

17,037 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-2,298.63 tỷ

Doanh thu

13,396 tỷ

40.99%

-2,091.27

0

1.04

0%

-15.88%

-5.52%

0.97%

127.93%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tầm nhìn Masan

86.39%

Mitsubishi Materials Corporation

10%

Khác

3.61%

Tin tức & Sự kiện