Tin tức & sự kiện

16/12/2022

MTP: Thay đổi nhân sự

01/12/2022

MTP: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2022

24/10/2022

Giao dịch bổ sung - 857,039 CP

17/10/2022

MTP: Ngày 24/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

07/10/2022

MTP: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 857,039 cổ phiếu

04/10/2022

MTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/09/2022

MTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

09/09/2022

MTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

MTP: Điều lệ sửa đổi lần thứ 12

29/08/2022

MTP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu

29/08/2022

MTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/08/2022

MTP: Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dược Medipharco – số 08 Nguyễn Trường Tộ - thành phố Huế
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:13 (13%) (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250 cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 250*13/100=32,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 32 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,5 sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược Medipharco và có xuất trình CMND.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

19/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dược Medipharco – số 08 Nguyễn Trường Tộ - thành phố Huế
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:13 (13%) (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250 cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 250*13/100=32,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 32 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,5 sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược Medipharco và có xuất trình CMND.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/08/2022

MTP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

04/08/2022

MTP: Nghị quyết HĐQT phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy ĐKKD và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ bằng văn bản; Thông báo phát hành cổ phiếu để tra cổ tức

29/07/2022

MTP: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

22/07/2022

MTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/06/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua sửa đổi Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dược Medipharco – số 08 Nguyễn Trường Tộ - thành phố Huế

06/06/2022

MTP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản