Tin tức & sự kiện

23/09/2022

MTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

09/09/2022

MTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

MTP: Điều lệ sửa đổi lần thứ 12

29/08/2022

MTP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu

29/08/2022

MTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/08/2022

MTP: Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

19/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dược Medipharco – số 08 Nguyễn Trường Tộ - thành phố Huế
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:13 (13%) (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250 cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 250*13/100=32,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 32 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,5 sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược Medipharco và có xuất trình CMND.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dược Medipharco – số 08 Nguyễn Trường Tộ - thành phố Huế
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:13 (13%) (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250 cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 250*13/100=32,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 32 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,5 sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược Medipharco và có xuất trình CMND.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/08/2022

MTP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

04/08/2022

MTP: Nghị quyết HĐQT phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy ĐKKD và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ bằng văn bản; Thông báo phát hành cổ phiếu để tra cổ tức

30/07/2022

MTP: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

23/07/2022

MTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/06/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua sửa đổi Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dược Medipharco – số 08 Nguyễn Trường Tộ - thành phố Huế

06/06/2022

MTP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/05/2022

MTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tại:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Địa điểm:
- Tại trụ sở Công ty CP Dược Medipharco
Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, TP. Huế
Điện thoại: 0234.3822701
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 1C1A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.38693516
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số nhà 33 đường số 16 Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38652604
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Thời gian: làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

12/05/2022

MTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/04/2022

MTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

MTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số 08 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, định hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính công khai 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua các Tờ trình về:
* Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên;
* Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
* Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
* Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.