Tin tức & sự kiện

23/08/2022

MVB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

MVB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

MVB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/07/2022

MVB: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

26/07/2022

MVB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/06/2022

MVB: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVB của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán thống kê tài chính – Tầng 5 Trụ sở văn phòng Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (số 1 Phan Đình Giót – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

30/05/2022

MVB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2022

MVB: Thông báo chốt danh sách chứng khoán MVB để chi trả cổ tức năm 2021

04/05/2022

MVB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

MVB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/04/2022

MVB: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

12/04/2022

MVB: Thay đổi nhân sự

08/04/2022

MVB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

MVB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2022

MVB: Báo cáo thường niên 2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVB của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2022 đến ngày 30/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 11, trụ sở văn phòng Tổng Công ty (số 1 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội)
          - Nội dung họp: + Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

09/03/2022

MVB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

MVB: Báo cáo tài chính năm 2021