DNSE Detail Stock NAB

HOSE: Ngân hàng TMCP Nam Á

Ngân hàng

logo

NAB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

16,876 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2,811 tỷ

Doanh thu

19,003 tỷ

216,172 tỷ

2,656.32

3.44%

-19.34%

3.76%

2.66%

42.33%

5.79%

19.26%

1.37%

0.60

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương

5.2%

CTCP Hoàng Gia ĐL

2.55%

Nguyễn Quốc Toàn

1.43%

Nguyễn Quốc Mỹ

1.22%

Khác

89.60%

Tin tức & Sự kiện