Tin tức & sự kiện

02/02/2023

NAC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/12/2022

NAC: Thay đổi nhân sự

23/12/2022

NAC: CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG VỀ NHÂN SỰ

27/07/2022

NAC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/06/2022

NAC: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

25/05/2022

NAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAC của CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 16/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

27/04/2022

NAC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/04/2022

Doanh nghiệp nào chốt quyền trả cổ tức trước kỳ nghỉ lễ 30/04?

Trong tuần giao dịch cuối cùng tháng 4 (25-29/04), có 7 doanh nghiệp thực hiện giao dịch không hưởng quyền nhằm trả cổ tức tiền mặt năm 2021.

19/04/2022

NAC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/04/2022

NAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/04/2022

NAC: Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Thành viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2022 - 2027

13/04/2022

NAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

NAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

NAC: Báo cáo thường niên 2021

03/04/2022

NAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

NAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

NAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

NAC: Báo cáo tài chính năm 2021

10/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAC của CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
+ Tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021
+ Thông qua tỷ lệ % chia cổ tức năm 2021 và phân phối lợi nhuận.
          - Nội dung họp: + Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
+ Một số vấn đề khác sẽ được thông báo cụ thể đến Cổ đông theo đúng quy định.
- Tài liệu liên quan đến đại hội được đăng tải tại website: www. nagecco.com trước 21 ngày diễn ra đại hội.