DNSE Detail Stock NCT

HOSE: CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Dịch vụ sân bay

logo

NCT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,603 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

221 tỷ

Doanh thu

738 tỷ

2.85%

8,463.30

0

0.14

-9.77%

46.10%

40.23%

48.58%

0%

35%

3.40%

30.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

55.13%

America LLC

10.03%

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài

6.98%

Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Markets Pool

2.58%

Khác

25.28%

Tin tức & Sự kiện