DNSE Detail Stock ND2

UPCOM: CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

Sản xuất và phân phối điện

logo

ND2

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,785 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

143 tỷ

Doanh thu

347 tỷ

0.66%

2,850.51

0

-0.03

0%

20.54%

9.10%

65.08%

97.20%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

51.1%

Toyota Tsusho Corporation

35%

Khác

13.90%

Tin tức & Sự kiện