DNSE Detail Stock NDF

UPCOM: CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định

Chăn nuôi và chế biến thịt

logo

NDF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

7.07 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-7.54 tỷ

Doanh thu

45.63 tỷ

0.14%

0

0

0.31

0%

0%

0%

-6.16%

0%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Mai

8.11%

Trương Hoàng Phong

5.6%

Lã Văn Khanh

4.97%

Đỗ Văn Quang

4.96%

Khác

76.36%

Tin tức & Sự kiện