Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 NDW - Lợi nhuận giảm 17% trong 2022.

04/01/2023

NDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDW của CTCP Cấp nước Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phân phối lợi nhuận còn lại năm 2021
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, số 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định

21/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDW của CTCP Cấp nước Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, số 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 30/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

15/12/2022

NDW: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/12/2022

NDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/12/2022

NDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

09/12/2022

NDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2022

09/12/2022

NDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

14/10/2022

NDW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

15/08/2022

NDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/07/2022

NDW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

NDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

NDW: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 320 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDW của CTCP Cấp nước Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 320 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, số 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 20/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

30/04/2022

NDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/04/2022

NDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

NDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức còn lại năm 2021

22/04/2022

NDW: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Luyến giữ chức Trưởng BKS thay cho Bà Trần Thị Hồng Phấn

22/04/2022

NDW: Báo cáo tài chính quý 1/2022