Tin tức & sự kiện

15/08/2022

NDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/07/2022

NDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

NDW: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 320 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDW của CTCP Cấp nước Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 320 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, số 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 20/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

30/04/2022

NDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/03/2022

NDW: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDW của CTCP Cấp nước Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời Đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời Đại hội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

07/03/2022

NDW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

24/02/2022

NDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

21/01/2022

NDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

NDW: Báo cáo tài chính quý 4/2021

06/01/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 480 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDW của CTCP Cấp nước Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 480 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, số 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 24/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

31/12/2021

NDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/12/2021

NDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021

21/10/2021

NDW: Báo cáo tài chính quý 3/2021

14/08/2021

NDW: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét

14/08/2021

NDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

20/07/2021

NDW: Báo cáo tài chính quý 2/2021

06/07/2021

NDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

17/06/2021

NDW: Ký hợp đồng kiểm toán