NDW: CTCP Thiết bị xử lý nước Setfil - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 99,010 CP

NDW: CTCP Thiết bị xử lý nước Setfil - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 99,010 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thiết bị xử lý nước Setfil
- Mã chứng khoán: NDW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,825,277 CP (tỷ lệ 5.33%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Kiều Hải Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 99,010 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 99,010 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,726,267 CP (tỷ lệ 5.04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/09/2023.

HNX