DNSE Detail Stock NDX

HNX: CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

NDX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

58.48 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.75 tỷ

Doanh thu

95.04 tỷ

0.19%

286.77

0

0.34

0%

1.95%

1.04%

2.72%

47.18%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Võ Thị Ngọc

5.46%

America LLC

4.85%

Tưởng Thành Tiến

4.55%

Lương Thanh Viên

3.7%

Khác

81.44%

Tin tức & Sự kiện