DNSE Detail Stock NHC

HNX: CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp

Sản xuất gạch

logo

NHC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

100 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.16 tỷ

Doanh thu

15.14 tỷ

0.53%

-381.28

0

0.67

0%

-2.11%

-1.89%

34.15%

8.05%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

30.04%

Nguyễn Thái Ngọc

10.81%

Lâm Thị Mai

9.36%

Mai Văn Chánh

3.51%

Khác

46.28%

Tin tức & Sự kiện