DNSE Detail Stock NJC

UPCOM: CTCP May Nam Định

Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp

logo

NJC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

59.85 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.30 tỷ

Doanh thu

524 tỷ

0.78%

1,999.54

0

0.64

0%

10.33%

2.01%

8.67%

0%

10%

4.83%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

28.57%

Phạm Duy Hạnh

13.93%

Phạm Văn Toản

3.52%

Phạm Minh Đức

1.66%

Khác

52.32%

Tin tức & Sự kiện