DNSE Detail Stock NLG

HOSE: CTCP Đầu tư Nam Long

Bất động sản dân cư

logo

NLG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

16,161 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

424 tỷ

Doanh thu

2,450 tỷ

2.99%

1,101.86

0

1.62

0%

4.90%

2.29%

43.13%

49.09%

6.17%

7.51%

70%

1.36%

4.99%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Xuân Quang

10.51%

Ibeworth Pte Ltd

8.15%

CTCP Đầu tư Thái Bình

5.86%

CTBC Vietnam Equity Fund

4.34%

Khác

71.14%

Tin tức & Sự kiện