DNSE Detail Stock NNC

HOSE: CTCP Đá Núi Nhỏ

Khai thác đá

logo

NNC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

416 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

37.44 tỷ

Doanh thu

199 tỷ

8.19%

1,708.15

0

0.47

-50.82%

10.33%

8.99%

25.83%

0%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

43.55%

CTCP Đầu tư Thái Bình

15.93%

Nguyễn Thị Mai Phương

7.02%

America LLC

4.94%

Khác

28.56%

Tin tức & Sự kiện