DNSE Detail Stock NQN

UPCOM: CTCP Nước sạch Quảng Ninh

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

NQN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

762 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

53.68 tỷ

Doanh thu

785 tỷ

3.10%

1,056.06

0

0.16

6.45%

8.36%

5.01%

19.69%

44.25%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh

96.16%

Khác

3.84%

Tin tức & Sự kiện