Tin tức & sự kiện

29/08/2022

NSH: Ông Nguyễn Ngọc chiến là người được ủy quyền công bố thông tin

23/08/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

19/08/2022

NSH: Quyết định về việc đưa cổ phiếu NSH ra khỏi diện bị cảnh báo

19/08/2022

NSH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

NSH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

NSH: CBTT Hợp đồng kiểm toán và xoát xét báo cáo tài chính năm 2022

25/07/2022

NSH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

NSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

NSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2022

NSH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/07/2022

NSH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/07/2022

NSH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

NSH đặt kế hoạch lãi sau thuế 2022 đạt 10 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên, CTCP Nhôm Sông Hồng (HNX: NSH) sẽ trình kế hoạch 2022 với chỉ tiêu doanh thu 1,200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng.

13/06/2022

NSH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/06/2022

NSH: Thư mời cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

09/06/2022

NSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSH của CTCP Nhôm Sông Hồng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp

20/05/2022

NSH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/05/2022

NSH: NSH- CBTT Thông báo Ngày Đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/04/2022

NSH: CBTT giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2021