DNSE Detail Stock NST

HNX: CTCP Ngân Sơn

Thuốc lá

logo

NST

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

127 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

14.30 tỷ

Doanh thu

788 tỷ

16.96%

1,276.15

0

0.09

302.14%

7.89%

6.44%

18.42%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

57.7%

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

6.45%

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

6.08%

AFC Vietnam Fund Ltd

5.09%

Khác

24.68%

Tin tức & Sự kiện