DNSE Detail Stock NT2

HOSE: CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Sản xuất và phân phối điện

logo

NT2

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

6,319 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

81.10 tỷ

Doanh thu

4,465 tỷ

3.02%

281.71

0

0.88

-172.29%

1.90%

0.97%

0.74%

17.26%

30%

2.86%

7.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

59.37%

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ

8.27%

Khác

32.36%

Tin tức & Sự kiện