DNSE Detail Stock NTB

UPCOM: CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584

Xây dựng cầu đường

logo

NTB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15.91 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-563.13 tỷ

Doanh thu

-2.82 tỷ

0%

0

0

0.75

0%

52.90%

-22.69%

0%

0%

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán Phương Nam

19.01%

Nguyễn Hữu Trường

19.01%

Đào Thị Thoại Châu

7.12%

Vũ Nguyễn Thái Quang

3.78%

Khác

51.08%

Tin tức & Sự kiện