DNSE Detail Stock NTC

UPCOM: CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên

Bất động sản công nghiệp

logo

NTC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,968 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

275 tỷ

Doanh thu

241 tỷ

8.11%

11,469.46

0

0.49

0.74%

28.13%

6.38%

68.40%

8.24%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Cao su Phước Hòa

32.85%

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

20.42%

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG

19.62%

CTCP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành

4.53%

Khác

22.58%

Tin tức & Sự kiện