DNSE Detail Stock NTL

HOSE: CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm

Bất động sản dân cư

logo

NTL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,955 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

367 tỷ

Doanh thu

880 tỷ

0.70%

6,018.69

0

1.22

-98.54%

26.91%

22.50%

59.91%

0%

-2.72%

-12.27%

65%

9.16%

25.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đinh Quang Chiến

12.74%

Vũ Gia Cường

6.06%

Nguyễn Văn Kha

5.95%

Lê Minh Tuân

5%

Khác

70.25%

Tin tức & Sự kiện