DNSE Detail Stock NTW

UPCOM: CTCP Cấp nước Nhơn Trạch

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

NTW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

160 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

9.01 tỷ

Doanh thu

148 tỷ

0.55%

901.22

0

0.21

0%

5.28%

4.73%

12.07%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Đồng Nai

52.44%

America LLC

14.67%

Đặng Nguyễn Thanh Liêm

1.67%

Khác

31.22%

Tin tức & Sự kiện