DNSE Detail Stock NVP

UPCOM: CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

NVP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

74.55 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.21 tỷ

Doanh thu

102 tỷ

0.38%

474.97

0

0.03

0%

3.99%

2.63%

31.34%

0%

-

3.14%

2.20%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Phúc

96.41%

Khác

3.59%

Tin tức & Sự kiện