DNSE Detail Stock NVT

HOSE: CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Khách sạn và dịch vụ lưu trú

logo

NVT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

813 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

14.79 tỷ

Doanh thu

398 tỷ

23.20%

163.38

0

0.56

0%

9.28%

4.69%

52.75%

49.90%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH NVT Holdings

94.2%

Khác

5.80%

Tin tức & Sự kiện