DNSE Detail Stock OCB

HOSE: Ngân hàng TMCP Phương Đông

Ngân hàng

logo

OCB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

32,055 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3,470 tỷ

Doanh thu

17,869 tỷ

236,980 tỷ

1,688.94

3.34%

451.99%

2.55%

3.88%

40.96%

11.45%

12.49%

1.59%

1.06

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Aozora Bank Limited

15%

Trịnh Văn Tuấn

4.43%

Trịnh Mai Linh

4.27%

Trịnh Mai Vân

3.75%

Khác

72.55%

Tin tức & Sự kiện